PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS


PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de protecció de dades personal, per la present s’autoritza a
que les dades personals facilitades en els mitjans online siguin incorporades i tractades
en els fitxers responsabilitat de CASTELLET SOSTENIBLE SCCP, amb domicili a
C/Cardener número 42 del municipi de Sant Vicenç de Castellet (08295).
Aquestes dades son facilitades en els formulari de contacte, aquestes dades seran
incorporades en el fitxer de Socis/sòcies, responsabilitat de dita entitat, amb la finalitat de
poder atendre la seva petició o consulta. Aquestes dades no seran transmeses i seran
conservades fins que es doni la resposta a la seva consulta.
Sempre es podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, si aquesta va ser la base
que va legitimar el tractament o exercitar els drets previstos:
• D’accés: L’interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades
personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la
informació al respecte del tractaments realitzats.
• Rectificació: Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les
dades. L’interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que
es completin les seves dades personals incompletes.
• Supressió: L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades
personals («dret a l’oblit»), quan aquestes ja no són necessàries per a la finalitat
per a la qual es van recollir, es revoca el consentiment en el qual es basava el
tractament, l’interessat s’oposa al tractament, les dades s’han tractat
il·lícitament, s’han de suprimir per complir una obligació legal o s’han obtingut
en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a
menors.
• Limitació del tractament: És un dret de la persona interessada consistent en
marcar les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de
limitar-ne el tractament en el futur. La limitació del tractament suposa que, a
petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de tractar.

• Oposició: l’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades quan
es basa en alguns supòsits concrets i s’invoca un motiu relacionat amb la seva
situació personal.
• Portabilitat de les dades. L’interessat té dret a rebre les dades personals que ha
facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i
de lectura mecànica, , si es basa en el consentiment o en un contracte o quan el
tractament es fa per mitjans automatitzats.
• No ser objecte de decisions individuals automatitzades:
L’interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament
automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi
efectes jurídics en ell o l’afecti negativament.

Aquestes peticions caldrà que es faci a través del contacte al web
www.castelletsostenible.cat o al correu info@castelletsostenible.cat.
Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’ Agència Espanyola de
Protecció de Dades o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a: info@castelletsostenible.cat

Desplaça cap amunt